Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Ostatní služby

Architektura a projektová příprava
• architektonické návrhy staveb v koordinaci s požadavky klienta
• architektonické studie
• projekty pro územní řízení
• stavební povolení a realizační projekty staveb
• zajišťujeme kompletní projektovou přípravu staveb od přípravy investičního záměru až po realizaci

obrazek

oceňování jmenovitou hodnotou které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá.
nákladovým způsobem vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění.
porovnávacím způsobem který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci
sjednanou cenou cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen
účetní hodnotou vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví
výnosovým způsobem vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu
ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu -úrokové míry
Podpora informačních technologií
• informační systémy pro telefonní služby
• informace o dopravě
• infrastruktuře obcí
• vstup do databází pomocí telefonu
• použití mobilních telefonů v automobilu a hlučných prostorech
• multimediální prostředky využití výpočetní techniky, interaktivní systémy záznamu informací (diktovací stroje), povelové systémy pro ovládání přístrojů
Podpora výzkumu a vývoje
• konzultační a asistenční podpora výzkumně vývojových projektů
• podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
• opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji o poskytnutí účelových prostředků na programové projekty výzkumu a vývoje
Podnikání a inovace
• inovační podnikání a inovační kultury
• pobídky a financování inovačního procesu
• inovační strategie a rozvoj inovačního prostředí
• inovační opatření, která vede k rozvoji inovační infrastruktury
• rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

Podpora projektů do progresivních technologií
V rámci strategie podpory projektů do progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem jsou pomocí systému programů schválených usnesením vlády podporovány investice do výzkumu, vývoje a inovací (technologická centra) a center strategických služeb.

obrazek

Poradenské služby pro management

• externí řízení společností
• profesionální řízení společností za účasti zkušeného trust manažera; pokrývá nově založené společnosti, krátkodobé operace anebo každodenní chod společnosti ve vybrané lokalitě.
• koordinace a aktivní podpora projektů
• navrhování postupů při realizaci projektů s důrazem na jejich efektivitu
• přebírání odpovědnosti za dodržování všech platných zákonných povinností
• zastupování klientů při veškerých jednáních s úřady a institucemi
• poskytování statutárních a kontrolních orgánů
• ekonomické a organizační poradenství
• podpora při zajištění financování investičních projektů
• soulad s regulačními požadavky
Poradenství pro lidské zdroje
• zaměřujeme se na všechny stránky řízení lidských zdrojů.
• kompletně zajišťujeme personální audit
• poradíme Vám, jak strategicky řídit vaše lidské zdroje a jak řídit a zvyšovat výkon a produktivitu
• pravidelně zpracováváme studii z analýzy personálního controlingu a studie odměňování a zaměstnaneckých výhod
Poradenství v oblasti realit
• investiční poradenství
• strategické poradenství
• analýza a průzkum trhu
• majetkoprávní a technická
Poradenství v oblasti životního prostředí
jelikož se předpisy v oblasti životního prostředí neustále vyvíjí a přizpůsobují evropské unii, nabízíme pomoc a poradenství při zpracování veškeré agendy týkající se životního prostředí.
dále nabízíme sledování aktuálního stavu, upozornění na nevyhovující stav s návrhem nápravných opatření a realizaci konkrétních případů úpravy provozních podmínek tak, aby splňovaly nároky kladené na ochranu ŽP
obrazek

Průmyslové poradenství

využíváme systémová řešení k oživení výrobních procesů a redukci výrobních nákladů. Naší výhodou je schopnost racionálního a nestranného pohledu na řešení daného problému a jednodušší implementace řešení u zadavatele
Řízení projektu a výstavby
nabízené služby zahrnují projektování, výrobu a montáž železobetonových a ocelových konstrukcí, studie proveditelnosti, projektování a řízení projektu, zajištění úředních povolení (stavební povolení, územní povolení, EIA), vyhodnocování, zajišťování kvality, IT a další související činnosti
• organizace
• koordinace
• plánování
• harmonogramy
• časové plány
• rozpočty
• řízení nákladů
• reportování
• řízení kvality
• bezpečnost práce
• administrace projektu
• uvedení do provozu
poskytujeme kromě dodávek na klíč také projekční a inženýrskou činnost a to ve spolupráci s renomovanou českou projekčně-inženýrskou firmou
Zvyšování výkonnosti podniku
Díky svým zkušenostem s finančním a provozním řízením, zvyšováním výkonu a zajištěním efektivity IT systémů a jejich souladu s legislativou vám pomůžeme kontrolovat náklady na vaši obchodní činnost a optimalizovat vaše procesy. Můžete tak lépe řídit rizika a maximalizovat své zisky.

Tyto stránky používají pouze funkční soubory cookies.