Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Dotační programy

team

Jak získat dotace z fondů EU?

Struktura fungování EU je složitá, a stejně tak není snadné zorientovat se v možnostech získání unijní podpory. Pro úspěšné vypracování žádosti a všech podkladových materiálů využíváme nástroje a analýzy především z oborů marketingu, finančnictví, obchodu a mnoha dalších. Vzhledem k náročnosti a komplexnosti této problematiky doporučujeme zapojit do této činnosti nás, odborníky, kteří jsou s těmito projekty dobře obeznámeni. Máme s nimi bohatou zkušenost. Více než kdokoliv jiný víme, jakou důležitou roli při vyhodnocování žádosti o dotace z fondů EU mají i jednotlivé detaily a jejich zpracování.

Nabízíme Vám kvalifikované zpracování projektové žádosti o získání příslušné dotace.

 

Zelená úsporám

Potřebujete celkově zateplit Vaši nemovitost, nebo jen vyměnit okna? Program podporuje výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy. V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění. V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy a zároveň snížení potřeby energie na vytápění.

Neziskové organizace

-rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb
-rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb
-rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce
-zajištění odborného vzdělávání pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce
-zajištění speciálních služeb skupinám ohroženým sociální exkluzí
-podpora rozvoje organizací a lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených sociální exkluzí.

Školy a vzdělávací instituce

-podpora pro zateplování škol
-další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízen
-rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
-počáteční vzdělávání
– zvyšování kvality ve vzdělávání
-terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
-tvorba nových vzdělávacích programů.

Města a obce

Města, obce a jejich sdružení mohou financovat své projektové záměry z řady dotačních programů zaměřených na široké spektrum problémů.
Operační program životní prostředí, podpora projektů v oblasti vodního hospodářství, kvality ovzduší, využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady.
Program rozvoje venkova, projekty obnovy a rozvoje vesnic do 500 obyvatel. Projekty vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod) v obcích do 2000 obyvatel.
Regionální operační programy, podpora dopravní dostupnosti a obslužnosti, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání, rozvoj cestovního ruchu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory.
Integrovaný operační program, podpora rozvoje veřejné správy, národního cestovního ruchu a kulturního dědictví.

Podnikatelské subjekty

Operační program podnikání a inovace,je určený především pro financování investic za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firem. Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci tohoto operačního programu pro období 2007–2013 celkem 15 programů podpory.
-programy pro začínající podnikatele
-programy pro další rozvoj firmy
-eko-energie (využití obnovitelných či druhotných zdrojů k výrobě)
-inovace
-poradenství - marketing

Tyto stránky používají pouze funkční soubory cookies.